Zapytanie ofertowe nr 1/1.3.5

W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Internacjonalizacja działalności firmy IVENDO Bartosz Kućmin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę związaną z kompleksową organizacją działań związanych z internacjonalizacją działalności.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty