Dotacje unijne

Projekt pn. „Internacjonalizacja działalności firmy IVENDO Bartosz Kućmin”.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy oraz internacjonalizacja działalności poprzez działania związane z organizacją międzynarodowych targów zakup usług doradczych przez zewnętrzny, wyspecjalizowany podmiot.

Realizacja powyższych działań pomoże Wnioskodawcy skuteczniej niż dotychczas wzmocnić wizerunek firmy, pozyskać nowych kontrahentów, a tym samym zwiększyć przychody ze sprzedaży.

Wartość projektu: 365 310,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 148 203,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP